Algemene voorwaarden


Alg. voorwaarden   Versie 1.0.0    Laatste wijziging: 18-02-2022

Hypnotherapie is een essentieel onderdeel van de behandelingen psychodynamische therapie die worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen.  

Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt of de maximale vergoeding (of aantal behandelingen) uit uw polis overschrijdt, dan komen de kosten voor eigen rekening.

Informeer bij uw zorgverzekeraar wat voor u van toepassing is.

Op de facturen voor behandelingen gegeven door een psychodynamisch therapeut/hypnotherapeut (= behandelaar) of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

  1. De cliënt is volledige betaling van alle op cliënt van toepassing zijnde facturen psychodynamische therapie/hypnotherapie verschuldigd.  
  2. Wanneer cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de behandelaar het recht het no-show tarief van € 75,00 in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.
    Annuleren van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. Mogelijkheden om te annuleren zijn via de telefoon, e-mail of Whats-app. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.martygevers.nl
  3. Cliënt dient de factuur van de behandelaar binnen 48 uur danwel per omgaande te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het betaalverzoek wordt u via Whatsapp toegestuurd. De versleutelde factuur wordt via e-mail toegestuurd. Het wachtwoord ontvangt u via Whatsapp.  
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van maximaal 7 dagen is cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De behandelaar is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de behandelaar heeft.  
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.  
  6. Indien de cliënt betreffende het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de behandelaar, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5. genoemde termijn niet.  
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de behandelaar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de behandelaar van beslissende aard.  
  8. Is er sprake van een geschil? Klink dan op onderstaande logo van de S.C.A.G. voor meer informatie.

*onder psychodynamische- dan wel hypnotherapie vallen alle behandelingen.